هيأة التحرير

 

1.      

 ا . م . د. كـاظـم عـبد نـتـيـش

رئيس هيأة التحرير

2.      

ا . م . د.عــواد كـاظـم الغـزي

مدير التحرير

3.      

 ا . د . عبدالحسن علي مهلهل

عضواً 

4.      

ا.د. مــــؤيد شــــاكر كــــــــاظم

عضواً

5.      

 ا . م . د. مجـيد مطشـر عـامـر

عضواً

6.      

 ا . م . د. حسين خضير عباس

عضواً

7.      

 ا . م . د. رحـيـم حـمـيـد عـبـد

عضواً

8.      

 ا . م . د. حسـيـن لفـته حافـظ

عضواً

9.      

ا . م .د. كـاظـم فـاخـر حــاجـم

عضواً           

10.                         

ا. م.د. علـــي حسيــــن نــــمر

عضواً

البحث